Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Kalatalouden Keskusliiton ja jäsenjärjestöjen saavutuksia

Tähän artikkeliin on koottu Kalatalouden Keskusliiton sekä sen alueellisten jäsenjärjestöjen aikaansaannoksia vuodelta 2023. Suuri kiitos työstä kuuluu kaikille jäsenillemme, yhteistyökumppaneillemme sekä kalatalousalueille.

Kunnostimme kalavesiä. Jäsenjärjestömme laativat 23 kunnostussuunnitelma, purkivat vaellusesteitä, kunnostivat yli 10 kilometriä virtavesiä ja lähes 7 hehtaaria kutu- ja poikasalueita sekä kunnostivat kutualueita rannikolla ja hoitokalastivat järvialueilla.

Kalastus tutuksi lapsille. Tuhannet lapset ja nuoret saivat kalastuskokemuksia ja tietoa kalastusharrastuksesta Valtakunnallinen kalastuspäivä -tapahtumassa, Koululuokkien kalabongauskisassa sekä jäsenjärjestöjemme muissa tapahtumissa.

Kehitimme kalastuksenvalvontaa. Laadimme uuden Kalastuksenvalvonnan kehittämissuunnitelman, valitsemme Vuoden kalastuksenvalvojan sekä koulutimme yhdessä jäsenjärjestöjemme kanssa lähes 150 kalastuksenvalvojaa. 

Kalastonhoitomaksuvarat kasvuun. Pitkäjänteisen työmme tuloksena kalastonhoitomaksun yläikäraja nousi 69 ikävuoteen, mikä auttaa tulevaisuudessa kasvattamaan kalastonhoitomaksukertymää ja tuo lisää varoja kalavesien hoitotyöhön.

Kaivinkone kunnostamassa kutu ja poikasalueita Kalkkistenkoskella helmikuussa.

Kunnostimme kalavesiä.

Asiantuntijana lausumassa. Annoimme yhdessä jäsenjärjestöjemme kanssa yli 40 lausuntoa lakiesityksistä, strategioista, hankkeista ja kalastuksesta. Monet lausunnot johtivat parempaan lainsäädäntöön ja kalastuksen parempaan huomioimiseen hankkeissa.

Vaikutimme Suomessa. Asiantuntijamme kävivät kuultava niin eduskunnan valiokunnissa kuin hallitusneuvotteluissa. Eduskuntavaaleihin laatimamme vaaliohjelman pääteemat tulivat lähes suoraan nykyiseen hallitusohjelmaan. Osallistuimme ministeriötason ohjaus-, seuranta- ja työryhmiin ja toimme niissä esille kalatalouden yhteiskunnallisen merkityksen.

Vaikutimme paikallisesti. Jäsenjärjestöjemme asiantuntijat osallistuivat lähes 600 paikallisen osakaskunnan ja kalatalousalueen kokoukseen.

Vaikutimme Euroopassa. Osallistuimme ja vaikutimme useissa EU-tason kokouksissa suomalaisen kalastuksen ja kalatalouden huomioimiseksi Euroopan unionin päätöksenteossa.

Valtakunnallista kalastuspäivää vietetään 24. toukokuuta.

Teimme kalastusta tutuksi lapsille.

Kalastajaystävällisempää tuulivoimaa. Jaoimme tietoa tuulivoimaloiden kalastovaikutuksista sekä edistimme lausunnoilla, tapaamisilla ja kokouksilla tuulivoimaloiden sijoittamista kalastuksen ja kalakantojen kannalta suotuisammille alueille.

Koulutimme kalavesillä. Valtakunnallisille ja alueellisille kalatalousaluepäiville osallistui lähes 500 kalatalousalueiden, osakaskuntien ja vesialueiden edustajaa sekä kalatalouden asiantuntijaa ympäri Suomen. Myös kalatalousalueiden toiminnanjohtajat saivat vuoden aikana lisäkoulutusta toimintansa tueksi.

Kymmeniä tuhansia kohtaamisia. Kohtasimme messuilla ja markkinoilla yhteensä yli 160 000 kaloista, kalastuksesta ja kalavesistä kiinnostunutta henkilöä.

Yli miljoona kävijää. Keskusliiton Facebook-julkaisut tavoittivat 1,1 miljoonaa tiliä vuoden aikana ja vuoden suosituin julkaisu tavoitti yli 130 000 käyttäjää. Kalatalouden Keskusliiton nettisivuja katsottiin vuoden aikana yli 300 000 kertaa. Mitattu medianäkyvyys yli kaksinkertaistui edeltäneisiin vuosiin verrattuna.

Jaoimme #kalastatietoa. Kalatalouden Keskusliitto jakoi kalatietoa markkinoiden, painotuotteiden ja julkaisujen välityksellä. Tuhannet ihmiset saivat oppia ja kattavaa tietoa kotimaisista kalalajeista, kalankäytöstä ja käsittelystä, kalastusharrastuksesta ja kalavesien hoidosta.

Kalastuksenvalvoja Vesa Liukkonen ja kalastusmestari Paavo Suominen merellä kalastusta valvomassa.

Kehitimme kalastuksenvalvontaa.

Tuotimme tietoa. Jäsenjärjestömme tuottivat kalavesiä ja kalakantoja koskevaa alueellista tietoa kalataloudellisten selvitysten, koekalastusten ja kalastuslupamyynnin muodossa.

Teimme osakaskuntia tunnetuksi. Kerroimme osakaskunnista ja vesialueiden omistamisesta messuilla, mediassa sekä tiedotteissa. Vesialueiden omistamisen esillä pitäminen on yksi Kalatalouden Keskusliiton vakiotehtävistä.

Avustimme lakiasioissa. Liiton lakimies, muut työntekijät ja jäsenjärjestöt avustivat kalatalousalueita, osakaskuntia, kalastajia ja kalastuksenvalvojia kymmenissä kalastuslakia ja muita kala-asioihin liittyviä lakeja koskevissa asioissa ympäri Suomen.

Työ kalavesien parissa jatkuu, tavoitteena kestävä kalastus ja hyvinvoivat kalavedet!