Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Kalastaja – nämä lakimuutokset astuvat voimaan 2024!

Kalastus liikuntaedun käyttökohteeksi

Kalastonhoitomaksun maksuvelvollisuuden yläikäraja on noussut 69 vuoteen

Kalastonhoitomaksun maksuvelvollisuuden yläikäraja on noussut 64 vuodesta 69 vuoteen. Henkilöt, jotka ovat täyttäneet 65 vuotta viimeistään 31.12.2023, saavat kuitenkin jatkossakin harjoittaa kalastusta ilman valtiolle suoritettavaa kalastonhoitomaksua.

Maksa kalastonhoitomaksu tästä

Käsittele ja lopeta kala tai rapu asianmukaisesti

Eläinten hyvinvointilain säätämisen yhteydessä on tehty kalastuslain muutos koskien kalojen vapauttamista ja kalojen sekä rapujen lopettamista.

Takaisin veteen laskettavaa kalaa on käsiteltävä mahdollisimman varoen. Jos takaisin veteen laskettava kala on selvästi vahingoittunut, kala on lopetettava ennen kuin se lasketaan veteen. 

Saaliiksi otettava tai syöttinä käytettävä kala on lopetettava mahdollisimman nopeasti ja kivuttomasti sen lopetukseen soveltuvalla tavalla. Saaliskalan lopetusta voidaan lykätä, jos olosuhteet vaikeuttavat lopetusta, tai jos saalista säilytetään sumpussa tai muussa vastaavassa kalojen tai rapujen säilyttämiseen soveltuvassa laitteessa tai tilassa. Lopetusvelvollisuus ei koske kerralla saatavaa suurta saalismäärää.

Rapu on lopetettava menetelmällä, joka aiheuttaa sen kuoleman mahdollisimman nopeasti ja kivuttomasti.

Lue lisää tästä

Siian merikalastuksen yleinen solmuväli noussut 45 millimetriin

Siian verkkokalastuksessa käytettävää yleistä solmuväliä on merialueilla nostettu 43 millimetristä 45 millimetriin.

Edellisestä poiketen leveyspiirin 64°00′N pohjoispuolella solmuväli tulee olla vähintään 27 millimetriä ja enintään 30 millimetriä taikka vähintään 45 millimetriä ja leveyspiirien 64°00′N ja 63°30′N välisellä merialueella solmuväli tulee olla vähintään 30 millimetriä ja enintään 35 millimetriä taikka vähintään 45 millimetriä.

Merenkurkun alueella (63°30′N ja 62°30′N välinen merialue) muutos astuu kuitenkin voimaan vasta 1.7.2024.

Tämä kalastusasetuksen muutos koskee sekä kaupallista kalastusta että vapaa-ajankalastusta. Tavoitteena on vahvistaa erittäin uhanalaisia vaellussiikakantoja vähentämällä nuoriin yksilöihin kohdistuvaa kalastusta.

Katso tarkemmin Valtioneuvoston asetus kalastuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 12 §:n muuttamisesta


Vapaa-ajankalastuksen saalisilmoitus tulossa eräiden lajien osalta pakolliseksi myöhemmin tänä vuonna

Kalastuslakiin on lisätty uusi 62 a §, joka astui voimaan 1.1.2024. Pykälän mukaan jokaisen 16 vuotta täyttäneen vapaa-ajankalastuksen harjoittajan on tehtävä saalisilmoitus saaliiksi saadusta kalasta, käytetystä kalastusvälineestä ja pyyntialueesta. Valtioneuvoston asetuksella annetaan myöhemmin tänä vuonna tarkemmat säännökset niistä kalalajeista ja -kannoista, joista saalisilmoitus on tehtävä. 

Saalisilmoitus tehdään Luonnonvarakeskukselle ja ilmoitus on tehtävä myös vapautetusta kalasta.

Omakala-sovellus on jo nyt kaikkien kiinnostuneiden käytettävissä. Ilmainen sovellus on ladattavissa Google Play sekä Apple App Store -sovelluskaupoista.

Lue lisää Omakalasta

Sisävesiltä saatujen kaupallisen kalastuksen saaliiden ilmoittamisvelvollisuus muuttunut

Kalastuslain päivitetyn 90 § mukaan kaupallinen kalastaja on velvollinen pitämään muualla kuin merialueella tapahtuvasta kalastuksestaan päiväkirjaa ja vähintään kerran kalenterivuodessa ilmoittamaan ELY-keskukselle pyytämänsä tai lukuunsa pyydetyt saaliit kalalajikohtaisesti, pyyntialueet, kalastusaluksen rekisteritunnus, saaliin purkamispaikat sekä kalastuksessa käytetyt pyydykset ja niiden pyynnissä pitämisen aika. Ilmoitus on annettava myös, jos kyseisen kalenterivuoden aikana ei ole harjoitettu kaupallista kalastusta.

Aikaisemmin saalisilmoitus on tehty Luonnonvarakeskukselle.

Katso tarkemmin laki kalastuslain muuttamisesta

Kaupallisen merikalastuksen valvonta uudistuu

EU:n yhteisen kalastuspolitiikan valvontajärjestelmän muuttamista koskeva asetus astui voimaan 9.1.2024. Muutoksia aletaan soveltaa asteittain, ja useimmat niistä alkavat näkyä käytännössä kahden vuoden kuluttua. Joidenkin muutosten siirtymäaika on tätäkin pidempi. Eräät muutokset kuitenkin tulevat sovellettaviksi heti 2024.

Välittömästi tammikuussa yli 15 metriä pitkille aluksille tulevat voimaan uudet säännöt AIS-laitteiden (Automatic Identification System) käyttöä koskien. Heinäkuusta alkaen muuttuvat kalastuspäiväkirjaan kirjattavan saalisarvion sallittua poikkeamaa koskevat säännöt.

Lue näistä ja muista muutoksista lisää tästä

Kalanistutukset ilmoitettava istutusrekisteriin – ilmoitusten laiminlyönti on jatkossa rangaistavaa

Kalastuslaki velvoittaa istuttajan ilmoittamaan istutuksesta kolmen kuukauden kuluessa istutusrekisteriin. Ilmoituksen laiminlyönti on vuodesta 2024 alkaen kalastuslain mukaan rangaistavaa. Vastuu ilmoituksen teosta on toimeksiantajalla, eli käytännössä istutuksen tilaajalla ja laskun maksajalla. Tiedot voi ilmoittaa sopimuksen perusteella myös toinen taho, esimerkiksi kalojen toimittaja tai välittäjä, mutta vastuu ilmoituksesta säilyy kuitenkin toimeksiantajalla. Ilmoitus tehdään internetissä toimivan Sähi-järjestelmän kautta.

Lue lisää istutuksista