ARTIKKELI

Kunnostukset vaativat muutakin kuin rahaa

Vesistökunnostukset ovat nyt suosittuja. Äkillisesti syttyvän innostuksenkin aikana on hyvä pitää pää kylmänä ja selvittää ihan rauhassa ja ajan kanssa mitä kaikkea hyvin suunniteltu ja tehty kunnostaminen oikein vaatii. Ensimmäisenä kannattaa olla yhteydessä alan asiantuntijaan.

Kunnostusintoa riittää niin isoilla kuin pienilläkin tahoilla ja jokainen on liikkeellä erilaisilla resursseilla ja tavoitteilla. Kannattaa kuitenkin muistaa, että mikäli haluaa kunnostaa tai osallistua itselle tärkeän alueen kunnostukseen, kannattaa aloittaa ottamalla yhteyttä alueellisin kalatalouskeskuksiin ja kalastajaliittoihin sekä kalatalousalueisiin. He suunnittelevat ja toteuttavat kunnostuksia alueillaan ja siksi on hyvä keskustella heidän kanssaan, ettei kunnostuksia toteuteta jo kunnostetuilla tai jo kunnostussuunnitelman alla olevissa kohteissa.

Yhteistyöllä saadaan myös resurssit paremmin käyttöön ja vältytään päällekkäiseltä työltä.
Vesistöjen kunnostukset ovat erittäin tärkeää työtä ja niillä parannetaan kalakantojen ja vesistöjen tilaa. Kunnostuksien tarkoituksena on ihmistoiminnan vaikutusten vähentäminen tai korjaaminen vesistössä. Toimenpiteillä pyritään palauttamaan vesistö luonnontilaiseksi tai sen kaltaiseksi.

Vesistökunnostukset eivät ole yksiselitteisiä ja niihin liittyy myös riskejä. Mikäli ei aivan tiedä mitä tekee, voi lopputulos olla vesistön tai kalakannan osalta jopa päinvastainen kuin oli tarkoitus. Tämän vuoksi joka ikinen, niin pieni kuin suurikin kunnostus tulisi suunnitella ja toteuttaa hyvin tarkasti. Ennen kunnostusta tulisi aina selvittää vesistön kunto ja kartoittaa ongelmakohdat, joita kunnostuksilla pyritään parantamaan. Lisäksi vesistön kalakanta ja sen tila tulisi selvittää esimerkiksi sähkökoekalastuksilla.

Luvat kuntoon myös kunnostuksissa

Kunnostukset ovat hyvin suunnitelmallista toimintaa, ja siksi niistä laaditaan yksityiskohtainen kunnostussuunnitelma ennen työn aloitusta. Lisäksi kunnostustoimet ovat luvanvaraista toimintaa ja niitä säätelee ensisijaisesti vesilaki, mutta muita toimintaan vaikuttavia lakeja ovat ympäristönsuojelulaki, luonnonsuojelulaki, kalastuslaki sekä maankäyttö- ja rakennuslaki.

Kunnostettavan alueen maa- ja vesialueidenomis­tajat tulee aina selvittää ja saada heiltä lupa toimen­piteille. Lisäksi kannattaa keskustella ELY-keskuksen asiantuntijoiden kanssa mahdollisesta tarpeesta tehdä vesirakennusilmoitus. ELY-keskus antaa pyydettyjen asiakirjojen perusteella ilmoituksesta lausunnon, joka monessa tapauksessa vesialueenomistajan ja maanomis­tajan luvan kanssa riittää kunnostustoimenpiteiden aloittamiseen.

Joissain tapauksissa saatetaan tarvita vielä lisäksi vesilain tai muun lainsäädännön mukainen lupa aluehallintovirastosta, erikoistapauksissa kannat­taa olla yhteydessä Museovirastoon. Kunnostushank­keista kannattaa tiedottaa laajasti ja pyytää suostumus kaikilta tahoilta, joita hanke saattaa koskettaa. Kaikki sopimukset, luvat ja suostumukset kannattaa epäsel­vyyksien välttämiseksi pyytää kirjallisena.

Hyödyllisiä linkkejä vesistökunnostajille

Valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston teemasivu vesistökunnostajille

Virtaa vesienhoitoon – vesistökunnostuksen rahoitushaku auki 17.10. – 30.11.2023 (Ympäristöministeriö)

Kirjoitus on julkaistu Suomen Kalastuslehdessä 6/2023.

Teksti: Niina Koivunen. Kuva Tapio Gustafsson, Kalatalouden Keskusliitto

Tilaa Suomen Kalastuslehti itsellesi tästä