Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Yhteisetuuksien verotusohje 

yhteisetuuksien verotusohje

Verohallinto on 17.8.2020 julkaissut yhteisetuuksien tuloverotusta koskevan ohjeen. Ohjeessa käsitellään yhteisetuuksien, eli yhteisaluelain mukaisten yhteisten alueiden, eli osakaskuntien, ja niiden osakkaiden tuloverotusta. Alla muutamia oleellisia poimintoja ohjeesta.

Ohjeessa käsitellään esimerkiksi yhteisetuuden oikeutta vähentää tuloistaan niiden hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneet menot (kappale 3.2). ”Tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuvien menojen vähentämisen edellytyksenä yhteisetuuden verotuksessa on muun ohessa, että menot kuuluvat yhteisetuudelle ja ovat sille kohdistettu. ” Ohjeen mukaan tyypillisinä yhteisetuuksien menoina pidetään esimerkiksi ”lainojen korkokuluja, hallinnon ja metsätalouden menoja, palkkakustannuksia, kalavesien hoitoon liittyviä kuluja, tienhoidon kustannuksia, poistoina vähennettävien rakennusten, koneiden ja kaluston hankintamenoja sekä metsäojien ja -teiden hankintamenoja.”

Kappale 5.1 käsittelee yhteisetuudesta saatuja tuloja: ”TVL 18 §:n 2 momentin mukaan yhteisetuuden osakkaan saamaa osuutta yhteisetuuden tulosta ei pidetä osakkaan veronalaisena tulona. Yhteisetuuden jakama ylijäämä on siten osakkaalle verovapaata.” 

Kappaleessa 6.2 käydään läpi osakaskuntien yhdistymiseen ja jakautumiseen liittyviä asioita. ”Yhteisetuudet voivat yhdistyä tai jakautua taikka ne voivat muuttua toiseksi yhteisetuudeksi.  Yhteisiä alueita on mahdollista liittää yhteen muodostamalla niistä uusi yhteinen alue. Vastaavasti yksi yhteinen alue voidaan jakaa useammaksi yhteiseksi alueeksi. Myös tiekunta voidaan yhdistää tai jakaa. Lisäksi yhteisaluelaissa tarkoitettu yhteinen alue voidaan muuttaa yhteismetsäksi. 

Yhdistämisestä ja jakamisesta säädetään kiinteistönmuodostamislain ohella esimerkiksi yhteisaluelaissa, yhteismetsälaissa ja yksityistielaissa. Yhdistämisessä ja jakamisessa yhdistetyn alueen omistus säilyy entisillä omistajilla, ja omistusosuudet määräytyvät aikaisempien osuuksien suhteessa. 

Jos yhdistäminen, jakaminen tai käyttötarkoituksen muutos toteutetaan kiinteistönmuodostamislain ja kyseistä yhteisetuutta koskevan lainsäädännön mukaisesti siten, että yhteiseen alueeseen liittyvät varat ja velat siirtyvät samoista arvoista uudelle yhteiselle alueelle, toimenpiteeseen voidaan soveltaa jatkuvuuden periaatetta. Tällöin toimenpiteestä ei aiheudu veroseuraamuksia. Myös vahvistettujen tappioiden vähennysoikeus säilyy.

Ohjeessa käsitellään myös osakaskuntien mahdollisesti jakamaa ylijäämää osakkailleen ja siihen liittyvää verotusta. Kappaleessa 2.1 todetaan, että tuloverolain mukaan yhteisetuuksia verotetaan erillisinä verovelvollisina. Tämä tarkoittaa sitä, että yhteisetuus on verovelvollinen saamistaan tuloista. Jos yhteisetuus jakaa osakkailleen ylijäämää, ei tämä ole osakkaan veronalaista tuloa. On kuitenkin huomioitavaa, että ”vaikka yhteisetuuden osakas ei ole verovelvollinen yhteisetuuden tulosta, osakas voi veronkantolain 53 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan joutua toissijaisesti vastuuseen osuuttaan vastaavalta osin yhteisetuudelle määrätystä verosta.” Tämä tarkoittaa sitä, että osakaskunnan tulee huolehtia verojen maksusta tarkasti.

Irena Pirhonen / Kalatalouden Keskusliiton juristi

Lue koko ohje suomeksi

Läs hela anvisningen på svenska