ARTIKKELI

Paikallisen lupamyynnin romahdus

Kalastuslain muuttuessa vuonna 2016, muuttui samalla valtion kalastuslupajärjestelmä. Muutos vaikutti paikallisten kalastuslupien myyntiin ja niistä saataviin paikalliseen toimintaan jääviin tuloihin.

Uuden kalastuslain myötä 18‒64-vuotiaiden yhdellä vavalla kalastavien lupajärjestelmä yksinkertaistui, kalastusmaksut pienenivät ja lupa-alue laajeni koko maan kattavaksi. Kalastuksenhoitomaksu (24 €) ja läänikohtainen viehekortti (31 €) yhdistettiin yhdeksi kalastonhoitomaksuksi (39 €). Edullisemman hinnan lisäksi yhdellä vavalla voi kalastaa aiempaa laajemmalla alueella eli koko maassa erityiskohteita lukuun ottamatta.

Kalastonhoitomaksujen vuotuiset kertymät (8,9 miljoonaa euroa vuonna 2019) ovat olleet selvästi pienempiä kuin mitä kalastuslakia valmisteltaessa kaavailtiin. Valmisteluissa esillä olleesta 12,5‒13 miljoonaan euron vuotuisesta tavoite- ja kertymätasosta on jääty merkittävästi, mikä johtuu suurelta osin 65 vuotta täyttäneiden henkilöiden vapauttamisesta kalastonhoitomaksusta.

Pirkanmaan lupamyyntiselvitys

Osin edellä kerrotuista syistä johtuen Pirkanmaan kalastusalueiden toimintamäärärahat laskivat vuosina 2014‒2017 keskimäärin 23 prosenttia. Euromääräisesti mitattuna summa oli 2000‒4000 euroa aluetta kohden. Vastaavana ajanjaksona omistajakorvaukset laskivat keskimäärin 17 prosenttia. Erityisen suuri omistajakorvausten romahdus oli vuonna 2016. Vaikka kalastonhoitomaksua korotettiin 45 euroon vuonna 2018, korvaukset eivät ole nousseet entiselle tasolleen.

Paikallisen lupamyynnin kehitys oli paikoin vielä kurjempaa. Kalastusalueiden myymien yhtenäislupien tulot laskivat 10‒57 prosenttia. Kaikkiaan lupamyyntien tuotot putosivat kuudella kalastusalueella 69 000 eurosta 53 000 euroon eli peräti 23 prosenttia. Tämän yhtälön seurauksena monet kalastusalueet korottivat vuonna 2018 yhtenäislupien hintoja. Käytännössä valtion maksujärjestelmän aiheuttamaa lupatulojen pudotusta paikattiin nostamalla vetouistelun lupamaksuja.

Selvityksen kuudella kalastusalueella toimintamäärärahoista, omistajakorvauksista ja lupamyynnistä koostuneet tulovirrat olivat 170 000 euroa pienemmät lakimuutoksen jälkeisinä vuosina 2016−2017 verrattuna lakiuudistusta edeltävään 2-vuotisjaksoon (2014−2015).

Monelle Pirkanmaan kalastajalle yksi aikaisempaa edullisempi lupa tuntui riittävän. Aiempaa useampi kertoi siirtyneensä uistelemaan vain yhdellä vavalla tai aloitti kokonaan uuden kalastustavan, kuten jigikalastuksen yhdellä vavalla.

Keskusliiton lupamyyntiselvitys

Kalatalouden Keskusliitto lähetti alkuvuodesta 2019 jäsenjärjestöjensä toimihenkilöille kyselyn kalastusalueiden ja osakaskuntien myymien kalastuslupien määrän mahdollisesta vähenemisestä vuonna 2018.

Kalastusalueiden kohdalla paikallisten lupien myynnin laskua oli havaittu yhtä aluetta lukuun ottamatta. Lisäksi näytti, että laskua oli ollut useampi vuosi, mutta erityisen voimakas ja näkyvä lasku oli vuoden 2016 lakiuudistuksen yhteydessä.

Syyksi tarjottiin useammassa tapauksessa Pirkanmaan kyselystä tuttua aiempaa edullisempaa ja kattavampaa kalastonhoitomaksua sekä muutosta kalastustavoissa. Monilla alueilla uistelu on vähentynyt ja näin ollen useamman vavan ja laajemman vesialueen kattavan yhtenäisluvan tarve on laskenut.
Hyvin harvoilla alueilla lupamyynti oli kasvanut. Näissä tapauksissa se johtui luvan hinnan korottamisesta.

Osakaskuntien myymien lupien myynti on useimmilla alueille hiipunut pikkuhiljaa ja tasaisesti. Selitys on verkkokalastuksen väheneminen. Vanhat verkkokalastajat kuolevat pois, eikä uusi sukupolvi enää harrasta verkkokalastusta. Myös kalastusalueiden laajemmat yhtenäislupa-alueet ovat vähentäneet osakaskuntien paikallisten lupien kysyntää.

Ilahduttava oli, että yhä useampi osaskunta myy kalastuslupia netissä. Nettikaupan osuuden oli havaittu kasvavan osakaskuntien kokonaislupamyynnissä. Tähän kannattaa varmasti jokaisen osakaskunnan panostaa. Nettikauppa kun on auki 24 tuntia vuoden jokaisena päivänä.

Pirkanmaan Kalatalouskeskus sai Pohjois-Savon ELY-keskukselta rahoitusta kyselylleen kalastonhoitomaksuvaroista. Kalatalouden Keskusliiton kysely oli osa maa- ja metsätalousministeriön kalastonhoitomaksuvaroilla rahoittamaa hanketta.

Aiheesta lisää: Möttönen J. ja Kolari I. 2019. Selvitys valtakunnallisen kalastuslupajärjestelmän uudistamisen vaikutuksista paikalliseen luvanmyyntiin ja kalatalousyhteisöjen talouteen Pirkanmaalla. Pirkanmaan kalatalouskeskuksen tiedonantoja nro 68.

Teksti: Tapio Gustafsson, Kalatalouden Keskusliitto

Kuva: Pirkkalan kalastusalueen yhtenäisluvan bruttomyynti (alv 0 %). Lähde: Pirkkalan kalastusalue.

Kirjoitus on julkaistu Suomen Kalastuslehdessä 3/2020.