Etusivu
Choose language

Keskusliitto Kalastus Kaikkea kalasta Kalastuksenvalvonta Kalastusalueet Osakaskunnat Kaupallinen kalastus Tuotteet

Kalatalouden Keskusliitto
Malmin kauppatie 26
00700 Helsinki
Puhelin (09) 6844 590
Fax (09) 6844 5959
Email kalastus@ahven.net
 
Etusivu
Extranet
 

Yritysmuotoja

Kalastusta voidaan harjoittaa käyttäen seuraavia yritysmuotoja:

1. Yksityiset elinkeinoharjoittajat

Yksityisellä elinkeinoharjoittajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka harjoittaa ammatti- tai liiketoimintaa. Elinkeinoharjoittaja voi käyttää apulaisia, joille maksetaan palkkaa. Elinkeinonharjoittaja voi myös käyttää aliurakoitsijana toisia ennakkoperintärekisteriin merkittyjä elinkeinonharjoittajia.
Kun elinkeinotoimintaa harjoitetaan luonnollisena henkilönä ilman erillistä yhtiötä, elinkeinotoiminta on ainoastaan kirjanpidollisesti erillään harjoittajansa yksityisestä omaisuudesta. Yksityinen elinkeinonharjoittaja vastaa yksityisvarallisuudellaan elinkeinotoiminnasta aiheutuneista velvoitteista. Toisaalta ammatti- tai elinkeinotoiminnasta kertynyttä tuloa ja varallisuutta saa myös käyttää yksityistalouden menojen kattamiseen (=yksityiskäyttö). Yksityiskäytön määrää tilikauden aikana rajoittaa ns. oman pääoman vaatimus, joka tarkoittaa sitä, että yksityiskäyttö ei saisi ylittää tilikauden voiton määrää.
Yksityisen elinkeinonharjoittajan on suotavaa rekisteröityä kaupparekisteriin. Rekisteröitävässä toiminimessä ei välttämättä tarvitse olla omistajan nimeä, vaan myös erilaiset fantasianimet ovat sallittuja (katso Patentti- ja rekisterihallitus).

Yksityinen elinkeinonharjoittaja joutuu tekemään erilaisia viranomaisilmoituksia (esim. ALV, ennakkoperintärekisteriote, rekisteröity työnantaja). Edellä mainitut ilmoitukset tulevat tehdyiksi samalla kertaa kun rekisteröidytään yksityiseksi elinkeinonharjoittajaksi (katso katso Patentti- ja rekisterihallitus ja Verohallinto ja sieltä tarkemmin lomakkeet). Kaupparekisteriin merkitseminen maksaa 110,00 €.

2. Yhtymät

Yhtymä ei sinänsä ole yritysmuoto. Verottajan näkökulmasta yhtymä on kahden tai useamman luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön yhteenliittymä. Yhtymä ei ole itsenäinen verovelvollinen (kuten yhteisö), vaan sen tulo jaetaan verotettavaksi osakkaiden tulona.

Elinkeinoyhtymiä ovat laivanisännistöyhtiöt, avoimet yhtiöt, kommandiittiyhtiöt ja sellaiset kahden tai useamman henkilön perustamat yhteenliittymät, jotka harjoittavat elinkeinotoimintaa ja jotka toimivat osakkaiden yhteiseen lukuun. Lue lisää elinkeinoyhtymistä verohallinnon verkkosivuilta https://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Elinkeinoverotus/Elinkeinoyhtyma%2826285%29

3. Avoin yhtiö

Avoimessa yhtiössä on oltava vähintään kaksi yhtiömiestä, jotka yhdessä harjoittavat elinkeinotoimintaa yhteisen taloudellisen tarkoituksen saavuttamiseksi.Yhtiömiehet voivat olla luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä.

Avoin yhtiö perustetaan kirjallisella yhtiösopimuksella, joka määrittelee esim. yhtiömiesten omistussuhteet, toimivallan, voiton/tappion käsittelyn ja yhtiöosuuden luovuttamiseen liittyvät asiat. Toiminimessä on oltava sana avoin yhtiö. Avoin yhtiö pitää ilmoittaa kaupparekisteriin (katso Patentti- ja rekisterihallitus).
Kaikki yhtiömiehet ovat vastuussa yhtiön velvoitteista niin kuin omasta velastaan. Avoin yhtiö voi omissa nimissään tehdä sopimuksia ja muita oikeustoimia, ja se voi omistaa yhtiön omaisuuden itse. Yhtiö on yhtiömiesten yksityisestä varallisuudesta erillinen, itsenäinen omaisuusmassa.
Avoin yhtiö voi maksaa yhtiömiehilleen palkkaa tai he voivat tehdä yhtiöstä yksityisnostoja omaan käyttöönsä huomioiden oman pääoman vaatimuksen.
Yhtiömies voi, ellei toisin ole sovittu, luovuttaa yhtiöosuutensa vain muiden yhtiömiesten suostumuksella.

Yhdellä ja samalla rekisteröintilomakkeella rekisteröidytään kaupparekisteriin ja verohallinnon eri rekistereihin (esim. ALV-, ennakkoperintärekisteri ja rekisteröity työnantajarekisteri) (Katso Verohallinto ja sieltä ytj-tietojärjestelmä). Kaupparekisteriin merkitseminen maksaa 240,00 € (alv 0%, joulukuussa 2015)
4. Kommandiittiyhtiö
Kommandiittiyhtiössä on vähintään yksi vastuunalainen yhtiömies ja vähintään yksi äänetön yhtiömies, jonka yhtiöpanos on rahamääräinen. Yhtiö perustetaan kirjallisella yhtiösopimuksella, jolla määritellään mahdollisimman tarkasti toimiala, yhtiömiesten panokset ja yhtiömiesten toiminnan puitteet. Kommandiittiyhtiö on ilmoitettava kaupparekisteriin. Kaupparekisteriin merkitseminen maksaa 240,00 € (alv 0%, joulukuussa 2015).

Yhdellä ja samalla rekisteröintilomakkeella rekisteröidytään kaupparekisteriin ja verohallinnon eri rekistereihin (esim. ALV-, ennakkoperintärekisteri ja rekisteröity työnantajarekisteri) ( Katso Verohallinto ja tarkemmin ytj-tietojärjestelmä).

Äänettömälle yhtiömiehelle maksetaan voitollisesta tilinpäätöksestä korkoa hänen yhtiöpanoksestaan yhtiösopimuksen mukaan. Äänetön yhtiömies vastaa tappiosta vain yhtiöpanoksensa määrällä.
Vastuunalaiset yhtiömiehet ovat vastuussa yhtiön velvoitteista niiden täyteen määrään, kuten omista veloistaan. Yhtiömies ei ole vastuussa velvoitteista, jotka ovat syntyneet sen jälkeen, kun hänen eronsa on kaupparekisteriin merkitty ja kuulutettu. Eronnut yhtiömies saa myös itse ilmoittaa eroamisestaan kaupparekisteriin.

5. Osakeyhtiö

Osakeyhtiö toimii osakeyhtiölain nojalla. Osakeyhtiötä perustettaessa on laadittava kirjallinen perustamissopimus ja yhtiöjärjestys. Osakeyhtiön tarkoituksena voiton tuottaminen omistajilleen.

Osakkeenomistajia voi olla yksi tai useampia luonnollisia tai oikeushenkilöitä. Myös ulkomaalainen voi olla osakkeenomistajana.

Osakkeenomistaja ei vastaa henkilökohtaisesti osakeyhtiön velvoitteista. Yhtiöjärjestyksessä on mainittava mm. toiminimi, kotipaikka, toimiala.

Osakeyhtiö ilmoitetaan aina kaupparekisteriin. Ilmoitukseen liitetään tilintarkastajien lausunto osakepääoman maksusta kokonaan. Kaupparekisteriin merkitseminen maksaa 380,00 € (alv 0%, joulukuussa 2015).

Osakeyhtiöllä on oltava osakepääomaa vähintään 2.500,00 €, muodostuen yhdestä tai useammasta osakkeesta. Julkisen osakeyhtiön osakepääoman on oltava vähintään 80.000,00 €. Osakkeen merkitsijä on velvollinen maksamaan osakkeen merkintähinnan. Osakeyhtiö on itsenäinen oikeussubjekti (-henkilö), joka muodostaa oman verotuskohteen.

Osakeyhtiön ylintä päätösvaltaa käyttää yhtiökokous. Hallitus, johon kuuluu vähintään yksi varsinainen jäsen ja yksi varajäsen, edustaa yhtiötä. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön juoksevasta hallinnosta. Pienet osakeyhtiöt vapautettu tilintarkastuksesta (katso tilintarkastuslaki)

   

sivu päivitetty 16.12.2015

 

Linkit


Patentti- ja rekisterihallitus

Verohallinto

Finlex / Tuloverolaki

Finlex / Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä

Finlex / Osakeyhtiölaki

Finlex / Tilintarkastuslaki