Etusivu
Choose language

Keskusliitto Kalastus Kaikkea kalasta Kalastuksenvalvonta Kalastusalueet Osakaskunnat Kaupallinen kalastus Tuotteet

Kalatalouden Keskusliitto
Malmin kauppatie 26
00700 Helsinki
Puhelin (09) 6844 590
Fax (09) 6844 5959
Email kalastus@ahven.net
 
Etusivu
Extranet
 

Kaupallisen kalastuksen vaatimukset

Kaupallisen kalastajan määritelmä ja rekisteröityminen

Kaupallisen kalastajan määritelmä sisältyy kalastuslain 4 §:ään. Määritelmän mukaan kaupallinen kalastaja on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka on merkitty kaupallisen kalastustoiminnan harjoittajista pidettävään rekisteriin.

Kaupalliseksi kalastajaksi voi rekisteröityä luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jonka asuinpaikka tai kotipaikka sijaitsee Euroopan unioniin tai Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion alueella ja joka kalastaa Suomen alueella tai talousvyöhykkeellä taikka niillä vesillä, joissa Euroopan unionin yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevan lainsäädännön perusteella saa kalastaa.

Kaupalliset kalastajat jaetaan kalastuslain 88§:n perusteella ryhmiin I ja II. Ryhmään I kuuluvat:
1) luonnolliset henkilöt tai yhteisöt, joiden itse pyytämän kalan tai siitä jalostettujen kalastustuotteiden myynnistä kolmen viimeksi kuluneen tilikauden aikana kertyneen liikevaihdon keskiarvo ylittää arvonlisäverolain (1501/1993) 3 §:n 1 momentissa säädetyn määrän; sekä
2) luonnolliset henkilöt tai yhteisöt, jotka ovat ryhtyneet tai ryhtyvät rekisteröitymisvuonna tai tätä edeltävänä vuotena harjoittamaan kaupallista kalastusta ja esittävät elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymän suunnitelman siitä, miten kalan tai siitä jalostettujen kalastustuotteiden myynnistä kertyvä liikevaihto ylittää arvonlisäverolain 3 §:n 1 momentissa säädetyn määrän viimeistään kolmantena tilikautena rekisteröitymisestä.

Ryhmään II kuuluvat muut kuin ryhmään I kuuluvat kaupalliset kalastajat. Lisäksi kalastaja sijoitetaan ryhmään II, jos 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettu suunnitelma liikevaihdon kehittymisestä ei toteudu.
Kaupallisten kalastajien jako ryhmiin tehdään rekisteröitymisen yhteydessä ja tämän jälkeen kolmen vuoden välein, tai kalastajan omasta pyynnöstä.

Elintarvikelain (23/2006) perusteella kalaa myyvien on lisäksi ilmoitettava alkutuotantopaikasta ja siellä harjoitettavasta toiminnasta kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle.

Kalastusalukset rekisteröitävä

Ennen kalastusaluksen käyttöönottoa tulee huolehtia aluksen merkitsemisestä seuraaviin rekistereihin:

  • Kaikki merialueella käytettävät kalastusalukset pitää rekisteröidä kalastusalusrekisteriin. Rekisteröintiä haetaan siltä ELY-keskukselta, jonka toimialueella aluksen omistajan kotikunta on. Sisävesialueella alusten rekisteröinti on vapaaehtoista, mutta se on edellytys polttoaineveron palautukselle ja julkisten tukien saamiselle alusinvestointeihin. Kalastusalusrekisteriin voidaan merkitä vain suomalaisia aluksia.
  • Kaikki vähintään 15 metriä pitkät alukset pitää rekisteröidä lisäksi alusrekisteriin. Rekisteröintiä haetaan Liikenteen turvallisuusvirastosta tai Ahvenanmaan lääninhallitukselta, jos aluksen kotipaikka on Ahvenanmaalla.


Jos kyseessä on avomerialus, jolla on tarkoitus kalastaa EU:ssa kiintiöityjä kalalajeja, rekisteröimiselle on lisäksi seuraavat edellytykset:

  • Jos aluksen haltija on luonnollinen henkilö, hänen tulee olla jonkun Euroopan talousalueen valtion kansalainen. Lisäksi hänen on täytynyt toimia viimeisen vuoden aikana kalastusalueen päällikkönä tai miehistön jäsenenä ja osallistua vähintään kymmeneen kalastusmatkaan tai olla vähintään 20 päivää merellä kalastusmatkojen yhteydessä. Jos kalastusmatkoihin liittyvät edellytykset eivät täyty, hänen tulee osoittaa täyttävänsä ne seuraavan vuoden aikana.
  • Jos aluksen haltija on avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö, enemmistön yhtiömiehistä tai kommandiittiyhtiön vastuunalaisista yhtiömiehistä tulee olla edellytykset täyttäviä luonnollisia henkilöitä tai yhteisöjä.
  • Jos aluksen haltija on osakeyhtiö tai osuuskunta, enemmistön osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä pitää kuulua edellytykset täyttäville luonnollisille henkilöille tai yhteisöille. Lisäksi vähintään kahden kolmasosan osakeyhtiön tai osuuskunnan hallituksen jäsenistä sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla edellytykset täyttäviä luonnollisia henkilöitä.
  • Aluksella harjoitettavalla kalastuksella tulee olla riittävä taloudellinen yhteys suomalaiseen kalastuselinkeinoon.

Kalastusalusrekisteriin merkitään myös vesiviljelyalukset. Rekisteröinnin edellytyksenä on, että alusta käytetään yksinomaan vesiviljelyssä ja että toiminta tapahtuu Suomen aluevesillä tai talousvyöhykkeellä.

EU:ssa on määritelty jokaiselle kalastusta harjoittavalle jäsenvaltiolle tietty kalastuskapasiteetti. Tämän vuoksi rekisteriin voidaan merkitä vain rajallinen määrä aluksia. Etukäteen on mahdollista hakea rekisteröintilupa, joka on voimassa vuoden. Näin kalastaja voi ennen aluksen hankkimista varmistaa, että tarvittava rekisteritila on käytettävissä.

Kalastusalus voidaan poistaa rekisteristä, jos kuluvan vuoden ja kolmen edellisen kalenterivuoden aikana ei ole tehty saalisilmoituksia, jotka osoittavat, että aluksella harjoitetaan kaupallista kalastusta. Alus poistetaan rekisteristä myös, jos se ei enää ole suomalainen, jos se on haaksirikkoutunut tai muuten tuhoutunut tai jos aluksen kalastuslisenssi on ollut keskeytettynä yhtäjaksoisesti kolme vuotta. Jos kalastusaluksen haltija pyytää itse rekisteristä poistamista, hänellä on mahdollisuus säilyttää rekisteritila käytettävissään.


Kalastajan saalisilmoitukset

Kiintiöityjen kalalajien pyyntiä merialueella harjoittavan aluksen päällikkö on velvollinen antamaan saaliin purkamisilmoituksen ELY-keskukselle 48 tunnin kuluessa saaliin purkamisesta.

Kokonaispituudeltaan alle 10 metrin pituisella aluksella kalastavan on tehtävä vastaavat tiedot sisältävä ilmoitus kultakin kalenterikuukaudelta viimeistään seuraavan kuukauden viidentenä päivänä. Lohisaaliiden osalta myös alle 10-metrisellä aluksella kalastavat joutuvat antamaan ilmoituksen 48 tunnin sisällä saaliin purkamisesta. Purkamisilmoitukset annetaan kirjallisesti lomakkeella sille ELY-keskukselle, jonka toimialueella saalis on purettu.

Saaliiden ilmoittamiseen on olemassa myös sähköinen järjestelmä osoitteessa
https://saalisilmoitus.mmm.fi/kirjautuminen.html

Sähköinen ilmoitusjärjestelmä koskee alle 10 metrin pituisten kaupallista kalastusta harjoittavien alusten saaliita.
Ammattikalastaja voi tehdä järjestelmää käyttäen seuraavat ilmoitukset:

- Purkamisilmoitus kiintiöityjen kalalajien osalta (entinen rannikkokalastajan lohenkalastusilmoitus)
- Rannikkokalastusilmoitus kaikkien rannikkokalastussaaliiden osalta (rannikkokalastusilmoitus)

   

sivu päivitetty 16.12.2015