Etusivu
Choose language

Keskusliitto Kalastus Kaikkea kalasta Kalastuksenvalvonta Kalastusalueet Osakaskunnat Kaupallinen kalastus Tuotteet

Kalatalouden Keskusliitto
Malmin kauppatie 26
00700 Helsinki
Puhelin (09) 6844 590
Fax (09) 6844 5959
Email kalastus@ahven.net
 
Etusivu
Extranet
 

Laskentatoimi

 • kerää talousyksikön (ammatin tai yrityksen) toimintaa kuvaavia arvo- ja määrälukuja (raha-, paino- ja tilavuusmääräinen)
 • tuottaa kerättyjen arvo- ja määrälukujen perusteella informaatioita yrityksen omistajille, johdolle ja muille sidosryhmille (esim. viranomaiset ja rahoittajat), yksikön toimintaa ja toiminnan taloudellisen tuloksen jakamista koskevan päätöksenteon tueksi

Laskentatoimi jakautuu kolmeen osaan

1. Ulkoinen laskentatoimi

 • palvelee yrityksen ulkoisia sidosryhmiä
 • tuottaa tilinpäätöksen liitetietoineen, veroilmoituksen ja tilastoraportit

2. Sisäinen laskentatoimi

 • palvelee yrityksen omaa päätöksentekoa tuottamalla kannattavuus- ja tunnuslukuanalyyseja sekä tarvittaessa investointien tuottolaskelmia
 • toimii siis johdon laskentatoimena päätöksenteon apuna
 • = operatiivinen laskentatoimi (eli kustannuslaskenta)

3. Kirjanpito

 • toimii yllä olevien asioiden perustiedostona eli tietojärjestelmänä
 • on lakisääteinen ja sen laajuutta ja muotoa säädellään eri lailla ja asetuksilla (mm. kirjanpitolaki ja –asetus, yhteisölait ja verolait).

Kirjanpito

 • suppeimmillaan palvelee vain ulkoisen laskentatoimen lakisääteisiä informaatiovelvoitteita, joita ovat tilinpäätös, liitetiedot, veroilmoitus ja tilastoraportit
 • ratkaisee erilläänpitotehtävän siis kysymyksen kenen tuloista ja menoista sekä varallisuudesta on kysymys

Tekniikka

 • tietojen keräämistä ja rekisteröintiä varten on vastattava mm. seuraaviin kysymyksiin:

+ mitä kirjataan?
+ milloin kirjataan?
+ miksi kirjataan?
+ mistä kirjataan?
+ miten kirjataan?
+ mihin kirjataan?

 • kirjaamisen kohteina ovat liiketapahtumat ja arvojen muutokset
 • kirjausajankohta liittyy kysymykseen kirjauskypsyydestä
 • kirjauksen peruste on yleensä saatu tosite
 • kirjaukset tehdään ns. tilikirjoihin ja niiden tileille, jotka määritellään yritystoiminnan laajuuteen sopiviksi
 • kirjauksissa on noudatettava kahdenkertaisen kirjanpidon järjestelmää lukuun ottamatta ammatinharjoittajia (Kirjanpitolaki 7 luku 2 §)
 • kirjausten tekninen suoritustapa dokumentoidaan kirjaussuunnitelmaan

Yhdenkertainen kirjanpito

 • = maksuperusteinen kirjanpito, joka rekisteröi toteutuneet tulot ja menot sekä rahoitustapahtumat
 • ei huomioi tilinpäätöshetkellä maksamatta olevia kululaskuja
 • ei huomioi tilinpäätöshetkellä maksamatta l. saamatta olevia myynti- ym. saamislaskuja
 • soveltuu pienimuotoiseen ammatinharjoittamiseen (esim. osa-aika kalastajat)

Kahdenkertainen kirjanpito

 • tarkoittaa sitä, että jokaisesta tositteesta, joka kuvaa liiketapahtumaa tehdään vähintään kaksi vientiä (debet ja kredit) kirjanpitovelvollisen tilijärjestelmään
 • edellyttää tilijärjestelmää ja kirjaussuunnitelmaa

Tilijärjestelmä

 • oltava selkeä ja riittävästi eritelty (Kirjanpitolaki 2 §)
 • jokainen tili on pidettävä jatkuvasti samansisältöisenä

Tililuettelo

 • kirjanpidossa käytetyistä tileistä tulee olla selkeä ja riittävästi eritelty luettelo, josta ilmenee tilien sisältö (Kirjanpitolaki 2 luku 2 § 2 mom.)

Kirjausketju (Audit trail)

 • kirjaukset on tehtävä niin, että niiden yhteys tositteesta peruskirjanpitoon ja pääkirjanpitoon sekä pääkirjanpidosta tuloslaskelmaan ja taseeseen on vaikeuksitta todettavissa

Kirjanpitomerkinnät

 • oltava selväkielisessä kirjallisessa muodossa, jollei koneellisten tietovälineiden hyväksikäyttöä koskevista säännöksistä (Kirjanpitolaki 2 luku 8 §) muuta johdu (Kirjanpitolaki 2 luku 7 § 1 mom.)

Kirjaukset

 • tarvittaessa saatettava selväkieliseen muotoon
 • yleensä yrittäjä itse parhaiten tietää mihin hankitut tuotteet on käytetty, joten hän pystyy vaikuttamaan kirjauksien oikeellisuuteen merkitsemällä tositteeseen mistä on kysymys (esim. öljynsuodatin p-autoon, ruiskutuspumppu venemoottoriin, polttoaine troolariin jne)

Kirjanpitomuodot

Historiallinen kehitys on tapahtunut seuraavasti:

 • Memoriaaliset kirjanpitomuodot (italialainen, päiväkirja>pääkirja)
 • Sarakekirjanpito (amerikkalainen, yhdistetty päiväpääkirja)
 • Läpikirjoitusmenetelmä (Taylorix)
 • Konekirjanpito (läpikirjoitustekniikkaa hyväksi käyttäen)
 • Kirjanpito koneellisten tietovälineiden avulla l.ATK-perusteinen kirjanpito

Nykyisin kalastajien käytössä olevat:

Yhdenkertainen l. maksuperusteinen kirjanpito (soveltuu ammatinharjoittajille)

Memoriaalinen muodoltaan

 • tulot kirjataan tilikirjaan yksipuolisesti
 • menot kirjataan tilikirjaan yksipuolisesti
 • ei huomioida saamisia
 • ei huomioida velkoja
 • tuloslaskelma laaditaan tilikauden loppusaldoista kirjanpitoasetuksen säätämän kaavan mukaan (Kirjanpitoasetus 5 §)
 • tasetta ei laadita
 • veroilmoituslomakkeessa (nro 5 Elinkeinotoiminnan veroilmoitus - Liikkeen- ja ammatinharjoittaja) seurataan omaisuuserien muutoksia
 • helppohoitoinen
 • voi pitää itse
 • ei vaadi tilintarkastusta
 • tositteet numeroitava päivämääräjärjestyksessä ja säilytettävä kuusi vuotta tilikauden päättymisestä
 • tilikirjat säilytettävä kymmenen vuotta

Kahdenkertainen l. suoriteperusteinen kirjanpito

Sarakekirjanpito (amerikkalainen)

Soveltuu

 • ammatin- ja liikkeenharjoittajille
 • pienille henkil öyhtiöille (avoin ja ky)
 • pienille yhteisöille (oy,osuuskunta,yhdistys)

Tekniikka

 • tositteet numeroidaan päivämäärä järjestyksessä
 • tulot kirjataan kaksipuolisesti (debet ja kredit-viennit)
 • voidaan huomioida ja täytyykin etenkin tilinpäätöksessä (=suoriteperuste vaatimus)
 • kirjanpidon hoito vaatii asiantuntemusta
 • kirjanpidon laajuuden mukaisesti voidaan suhteellisen helposti saada eriteltyä tietoa
 • laadittava tuloslaskelma ja tase liitetietoineen
 • henkilöyhtiöissä ja yhteisöissä oltava tilintarkastaja
 • tositteet säilytettävä kuusi vuotta tilikauden päättymisestä
 • tasekirja ja muut tilikirjat säilytettävä kymmenen vuotta

ATK-perusteinen kirjanpito

 • - vaatii laitteiston
 • vaatii luotettavan ohjelmiston (johon saa tukea)
 • edellyttää suurta asiantuntemusta hoitaa taloushallinnon asioita sen avulla
 • tositteet numeroidaan päivämääräjärjestyksessä esim.eri tositelajeja (kassa-, osto-, myynti- ja muistiotositteet) käyttäen ja tiliöinnin jälkeen syötetään tietokoneelle ja otetaan varmuuskopio tietokoneen keskusmuistiin ja ulkoiselle välineelle (esim. CD-levy)
 • tietokoneelta saadaan ohjelmiston avulla ajettua tarvittavat raportit (päiväkirja, pääkirja, tuloslaskelma, tase ja ALV-laskelma kuukausittain
 • tietokoneelta saadaan myös tilinpäätös
 • kirjanpito-ohjelmasta pitää mielellään olla menetelmäkuvaus, jonka saa ohjelmistotoimittajalta (ei lakisääteinen)
 • mahdollisuus saada runsaasti eriteltyä tietoa, joka tietysti riippuu käytössä olevan tilikartan laajuudesta

esim. kalastusaluksen kulut:

 • polttoaineet
 • korjaukset ja huollot
 • pyydysten hankinta (< 3 v.kalusto)
 • pyydysten korjaukset
 • kalasatamamaksut
 • väylämaksut
 • merikortit (ATK-perusteiset)
 • meriradio- ja puhelinkulut
 • GPS-kulut

 

Linkit


Finlex / Kirjanpitolaki

Finlex / Kirjanpitoasetus

Verohallinto / Veroilmoituslomakkeet