Etusivu
Choose language

Keskusliitto Kalastus Kaikkea kalasta Kalastuksenvalvonta Kalastusalueet Osakaskunnat Kaupallinen kalastus Tuotteet

Kalatalouden Keskusliitto
Malmin kauppatie 26
00700 Helsinki
Puhelin (09) 6844 590
Fax (09) 6844 5959
Email kalastus@ahven.net
 
Etusivu
Extranet
 

Ammattikalastuksen kehittämisstrategia

Merialue toimintaympäristönä

Ammattikalastussaaliit ja kokonaissaaliin arvo ovat nousseet selvästi vuoden 2005 jälkeen. Vuonna 2013 pyydettiin suurin kilomääräinen vuosisaalis, 138 milj. kg, vuodesta 1980 alkaneella tilastointikaudella. Saaliskiintiöillä mitattuna Suomi on Itämeren suurin kalastusvaltio. Saaliin kalastajahinnoilla laskettu arvo on kuitenkin edelleen kolmannesta alempi kuin 80-luvun alussa. Venäjän markkinoiden sulkeutuminen uhkaa myös saaliin arvon myönteistä kehitystä.

Ammattikalastajien määrä on vastaavana aikana pudonnut suuresti. Vähintään 30 % tuloistaan kalastuksen saavien määrä noin 70 prosenttia. Kehityssuunta on viime vuosina ollut hitaasti laskeva. Ammattikalastuksen volyymi on keskittynyt suuriin, ympärivuotisessa käytössä oleviin troolareihin.

Rannikon hyljekantojen voimakas lisääntyminen on rannikkokalastuksen pahin uhkaaja. Hyljeongelmaa on pyritty ratkaisemaan metsästystä ja pyydystekniikkaa kehittämällä. Pitkin rannikkoa ja sisävesille leviävien merimetsoyhdyskuntien kalastukselle aiheuttamat haitat ovat kasvamassa.

Kalastuksen säätelyä Itämerellä hallinnoi Euroopan unioni. Oma kalataloushallintomme täydentää säätelyä kansallisilla määräyksillä.

Sisävesialue toimintaympäristönä

Ammattikalastussaaliin kokonaismäärästä ja arvosta sisävesialueella suurin osa muodostuu valtalajista muikusta. Kuha on noussut viime vuosien aikana selkeästi toiseksi tärkeimmäksi kalalajiksi. Samalla saaliin kokonaisarvo on noussut yli 10 miljoonan euron.

Sisävesikalastajien määrä on vähentynyt 80 % 1980-luvun alun tasosta. Vähennys on tapahtunut nimenomaan osa-aikaisten kalastajien joukossa. Täysammattilaisten määrä on pysynyt pitkään samalla tasolla.

Visio ammattikalastuksen tulevaisuudesta

Kannattavuus ja jatkuvuus
Ammattikalastus on taloudellisesti kannattavaa toimintaa, jota harjoitetaan joko pää- tai sivutoimisesti. Kannattavuuden myötä kalastukseen rekrytoituu myös uusia yrittäjiä.

Ekologinen kestävyys ja järkevyys
Ammattikalastus ei saa merkittävästi uhata kalakantojen luontaista lisääntymistä. Kalastuksen tulee pyrkiä hyödyntämään kalayksilöiden kasvupotentiaali, eli kalastus ei saa kohdistua liian nuoriin yksilöihin. Säätelyn perustana on varovaisuusperiaate yhdessä kalastuslain 1 §:n kanssa.

Alkutuotannon korkea laatu
Käytetään pyyntitekniikkaa, jolla kala saadaan talteen mahdollisimman hyväkuntoisena. Kalan alkukäsittely ja jäähdytys suoritetaan oikein.

Käytännön toimenpiteitä 2014–2020

  • Vaikuttaminen EU-päätöksentekoon mahdollisimman varhaisessa vaiheessa:
  • Hylkeiden ja muiden eläinten aiheuttamien vahinkojen vähentäminen ja korvaaminen sekä kalastuskieltojen korvaaminen
  • Toimiva logistiikka
  • Kalastajien yhteistyön lisääminen
  • Koulutuksen ja ammattia palvelevan koulutustason nostaminen, tiedonkulun kehittäminen
  • Silakan ja lohenkalastuksen jatkuminen
  • Muiden kalalajien kalastuksen säätely
  • Ammattikalastukseen soveltuvien vesialueiden käyttöön saaminen kohtuuhinnalla
  • Tarpeellisten investointien rahoitustuen turvaaminen jatkossa
  • Alueellisten ammattikalastusstrategioiden tekeminen
 yrkesfiskeprogram1. Kuvaaja TG/KKL
yrkesfiskeprogram2. Kuvaaja TG/KKL
yrkesfiskeprogram3. Kuvaaja TG/KKL
yrkesfiskeprogram4 Kuvaaja TG/KKL